UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Lublin - miasto inspiracji | oficjalny portal miasta Lublin
wersja do druku      przeÂślij znajomemu
Zapisy dzieci w wieku przedszkolnym do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin na rok szkolny 2012/2013
Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin informuje, iż w dniach 19 marca – 20 kwietnia br. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin.
Miasto Lublin jest organem prowadzącym dla 63 przedszkoli, które na rok szkolny 2012/2013 dysponują 8 101 miejscami oraz dla 4 punktów przedszkolnych funkcjonujących przy Przedszkolu nr 26, 32, 44 i 69, które dysponują łącznie 67 miejscami.
Rekrutacja dzieci do przedszkola oraz punktu przedszkolnego odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). Do punktu przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku 3-5 lat.

Kryteria rekrutacji ustalone są w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z dnia 23 lutego 2004 r. Nr 26, poz. 232), cyt.:
„Do przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.”
Ponadto zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 19 marca 2009 r. Nr 56, poz. 458) od 1 września 2011 r. dzieci w wieku 5 lat zostały objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
Aby zgłosić dziecko do przedszkola lub punktu przedszkolnego należy w terminie rekrutacji do dnia 20 kwietnia br. dostarczyć do wybranego przedszkola uzupełnioną, wydrukowaną i podpisaną kartę zgłoszenia dziecka. Formularz zgłoszenia dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.przedszkola-zapisy.lublin.eu w terminie rekrutacji, od dnia 19 marca br. Wprowadzając dane do formularza zgłoszenia poprzez ww. stronę, rodzice uzyskują możliwość wyboru 5 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin.
Weryfikacja zgłoszonych kart odbędzie się w każdym przedszkolu w następujący sposób:

1. jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola,
2. w sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja powołana przez dyrektora przedszkola. W skład komisji wchodzą:

* dyrektor przedszkola jako przewodniczący,
* przedstawiciele Rady Pedagogicznej,
* przedstawiciele Rady Rodziców.

Powyższy tryb zapisu dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2012/2013 dotyczy również rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin.

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin odbywać się będzie w terminie od 1 do 30 marca br.
Kryteria rekrutacji są takie same jak do przedszkola. Szkoły Podstawowe dysponują 1 150 miejscami dla dzieci 5 i 6 – letnich w oddziałach przedszkolnych. Szczegółowych informacji o sposobach zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej udzielają pracownicy sekretariatów szkół podstawowych.
Ponadto sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin uzupełniają przedszkola publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST (60 przedszkoli niepublicznych, 6 niepublicznych punktów przedszkolnych, 4 niepubliczne oddziały przedszkolne w SP oraz 2 przedszkola publiczne prowadzone przez podmioty inne niż JST), zapewniając dzieciom w wieku przedszkolnym 3 732 miejsc. Rekrutacja do tych placówek odbywa się na zasadach określonych przez organ prowadzący poszczególne placówki wychowania przedszkolnego.

Informacje teleadresowe do poszczególnych placówek oświatowych znajdują się w załącznikach

1. przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Miasto Lublin
2. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin
3. przedszkola publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST

KP/BP
Wykaz przedszkoli i punktów przedszkolnych prow. przez M. Lublin.pdf
Wykaz szkół podstawowych z oddziałami przedszk. prow. przez M. Lublin.pdf
Przedszkola niepubliczne i publiczne prow. przez os fiz i prawne inne niz jst2012.pdf