W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Specjalna Strefa Ekonomiczna

Cel utworzenia strefy
Podstrefa Lublin, powstała w 2007 roku, stanowi część  Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Głównym celem tego przedsięwzięcia było przyspieszenie rozwoju gospodarczego miasta, a w konsekwencji utworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw otwartych na innowacje.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://sse.lublin.eu/
 

Lokalizacja i charakterystyka

Lokalizacja Podstrefy Lublin jest nieprzypadkowa. Grunty należące do SSE znajdują się w południowo-wschodniej części miasta, w rejonie ul. Witosa, to znaczy w pobliżu obwodnicy Lublina, węzła komunikacyjnego trasy ekspresowej S-17 oraz Portu Lotniczego Lublin S.A.. Jest to najbardziej korzystne umiejscowienie dla wszystkich inwestujących tam podmiotów.

Lublin - obwodnica miasta i lokalizacja SSE


Obecnie Podstrefa Lublin obejmuje obszar o łącznej powierzchni 128ha, który w całości jest objęty aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania na aktywność gospodarczą.  Z uwagi na rosnące zainteresowanie tym rejonem pod rozpoczęcie swojej działalności władze miasta planują poszerzenie jego powierzchni do 200 ha.

Rezultaty utworzenia strefy

Obecnie Podstrefa Lublin jest już niemal w pełni zagospodarowana. 65 inwestorów znalazło dla siebie dogodne warunki do rozwoju właśnie na jej terenie. 51 firm rozpoczęło już działalność, zatrudniając łącznie 4 088 osób (w tym 2 940 to nowo utworzone miejsca pracy, a 1 148 to utrzymane miejsca). Wartość zrealizowanych dotychczas inwestycji przekracza 1,5 miliarda PLN.

Miejsca pracy w Podstrefie Lublin w latach 2008-2017

Przywileje podatkowe

Przedsiębiorca podejmujący działalność na terenie Podstrefy LUBLIN SSE EURO-PARK Mielec ma prawo do zwolnienia go z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT/CIT) oraz z podatku od nieruchomości. Pierwsze zwolnienie udzielane jest z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i tworzenia nowych miejsc pracy. Prawo do zwolnień z podatku dochodowego obowiązuje do 31.12.2026 roku.

Wysokość zwolnienia waha się w zależności od wielkości firmy:

 • 50% dla dużych przedsiębiorców (zatrudniających od 250 osób);
 • 60% dla średnich przedsiębiorców (zatrudniających od 50 do 249 osób);
 • 70% dla małych przedsiębiorców. (zatrudniających poniżej 50 pracowników);

Wydatki poniesione na terenie Podstrefy Lublin, kwalifikujące się do objęcia pomocą:

 • nabycie gruntów lub prawa do ich wieczystego użytkowania;
 • nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych;
 • rozbudowa i modernizacja istniejących środków trwałych;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (np. praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Przykład obliczania wysokości pomocy publicznej z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych:

Założenia: duży przedsiębiorca
Nakłady Inwestycyjne: 5 mln PLN
5 mln x 70% = 3,5 mln
5 mln x 60% = 3 mln
5 mln x 50% = 2,5 mln
Przykład obliczania wysokości pomocy publicznej z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy:
Założenia: duży przedsiębiorca;
Zatrudnienie: 300 osób
Płaca: 2 000 PLN brutto/osoba
Analizowany czas: 24 miesiące
Koszty Pracy: 300 x 2 000 x 24 = 14,4 mln PLN
14,4 mln PLN x 50% = 7,2 mln PLN

W przypadku zwolnienia z podatku od nieruchomości przysługuje ono przedsiębiorcom przez okres trzech lat, począwszy od momentu zakończenia inwestycji. Obejmowane są nim grunty, budynki lub ich części znajdujące się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przy czym takie zwolnienie kierowane jest do przedsiębiorców, którzy zrealizowali nowe inwestycje lub utworzyli nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie SSE.

Wymóg tworzenia nowych miejsc pracy również uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa :

 1. Mikroprzedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia dwóch nowych miejsc pracy;
 2. Mały przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia ośmiu nowych miejsc pracy;
 3. Średni przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia czterdziestu nowych miejsc pracy;
 4. Pozostali tj. inni niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy zobowiązani są do utworzenia 200 nowych miejsc pracy.

Pomoc w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielana jest, jeżeli przedsiębiorca dokona zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy na odpowiednim formularzu jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Karty informacyjne wraz z formularzami dostępne są pod poniższymi linkami:

Deklaracja (korekta deklaracji) na podatek od nieruchomości od osób prawnych.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych.

Warunki, po spełnieniu których, przedsiębiorca może korzystać z korzyści podatkowych:

 • uzyskanie zezwolenia Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC;
 • poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości min. 100 tys. EUR;
 • posiadanie udziału własnego na poziomie co najmniej 25%;
 • prowadzenie działalności nie krócej niż przez 5 lat od zakończenia inwestycji, dla MŚP – 3 lata;
 • utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat, dla MŚP - 3 lata;
 • nieprzenoszenie własności składników majątku przez 5 lat od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, dla MŚP – 3 lata.

Procedury

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie LUBLIN obejmuje:

 • złożenie Zgłoszenia Inwestora z opisem planowanego projektu inwestycyjnego;
 • przystąpienie do przetargu ogłoszonego przez ARP S.A. (zarządzający SSE EURO-PARK Mielec);
 • złożenie oferty w procedurze przetargowej;
 • otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK Mielec w Podstrefie LUBLIN.

Wydane zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY:

SSE EURO-PARK MIELEC
ARP S.A. Oddział w Mielcu   
ul. Partyzantów 25        
39-300 Mielec              
tel. 017 788 72 36                  
www.europark.com.pl      
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
Plac Litewski 1, pok. 109
20-080 Lublin
tel. 081 466 25 06; 81 466 25 11
www.lublin.eu

Obowiązujące prawo - specjalne strefy ekonomiczne

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych-tekst jednolity.
Dz.U. z 2015 r. poz. 282 

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.
Dz.U. z 2008 r. nr 118, poz. 746

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawyf o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1854

Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. z 2015 r. poz. 143

Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1840

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną.
Dz.U. z 2008 r. nr 224, poz. 1477
Dz.U. z 2010 r. nr 15, poz. 79 - zmiana
Dz.U. z 2014 r. poz. 1444 - zmiana

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych-tekst jednolity.
Dz.U. z 2015 r. poz. 465

Akty prawne dotyczące SSE EURO-PARK Mielec

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej-tekst jednolity.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1431
Dz.U. z 2015 r. poz 56 - zmiana

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie  ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec-tekst jednolity.
Dz.U. z 2015 r., poz. 569

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie  Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.
Dz.U. nr 254, poz. 2538 
Dz.U. z 2010 r. nr 108, poz. 695 - zmiana,
Dz.U. z 2014 r. poz. 1760 - zmiana

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.  udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia.
Dz.U. nr 112, poz. 922

Nasze projekty