W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Użytkowanie wieczyste zmienia się w prawo własności

03.01.2019

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z poźn. zm) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

  • mieszkalnymi jednorodzinnymi,
  • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
  • o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Opłatę przekształceniową należną za 2019 rok wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r., natomiast za 2020 rok w terminie do 31 marca 2020 r., a za kolejne lata do 31 marca każdego roku.

Podstawą ujawnienia własności gruntu w księdze wieczystej będzie zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta Lublin. Zaświadczenia będą wydawane z urzędu w terminie 12 miesięcy, na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych potrzebą dokonania czynności cywilnoprawnej mającej za przedmiot lokal w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wysokość opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata ta będzie wnoszona przez 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługują następujące bonifikaty.

Właściciel gruntu może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat.

  • 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
  • 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
  • 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
  • 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
  • 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
  • 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu Gminy Lublin jest brak zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za grunt związany z przedmiotem przekształcenia. Bonifikata nie przysługuje właścicielom lokali użytkowych.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czy też zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej można składać w każdym Biurze Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na terenie miasta w godzinach ich urzędowania.

Informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności można uzyskać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-gospodarowania-mieniem/uzytkowanie-wieczyste/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-gruntow-zabudowanych-na-cele-mieszkaniowe-w-prawo-wlasnosci-tych-gruntow-na-podstawie-ustawy-z-dnia-20-lipca-2018-r-,10,22946,2.html oraz pod numerami telefonów 81 466-10-00, 81 466-27-17, 81 466-27-44.

Dotychczasowi użytkownicy wieczyści, których nieruchomości zostały objęte przekształceniem nie wnoszą już opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca 2019 r.