W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są prowadzące działalność w zakresie kultury i sztuki:

  1. organizacje pozarządowe,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. spółdzielnie socjalne,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Rodzaje zadań publicznych:

  1. Miasto kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców Lublina.
  2. Dzielnice kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę.
  3. Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - kontynuacja tworzenia kolekcji sztuki współczesnej poprzez: zakup lub wykonanie dzieł sztuki, prowadzenie dokumentacji naukowej związanej z kolekcją, prowadzenie ewidencji dzieł sztuki z kolekcji, przechowywanie, ochronę i konserwację dzieł sztuki z kolekcji, organizowanie wystaw nowo zakupionych dzieł sztuki, działania edukacyjne związane z nowo zakupionymi dziełami sztuki oraz promocję kolekcji.

Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
ul. Złota 2, 20-112 Lublin

Elżbieta Boruch: eboruch@lublin.eu; 81 466 37 06
Krystyna Czuchryta: kczuchryta@lublin.eu; 81 466 37 08
Jolanta Pawlak – Paluszek: jpaluszek@lublin.eu; 81 466 37 11
Michał Rzędzian: michal.rzedzian@lublin.eu, 81 466 37 13
Monika Malicka: monika.malicka@lublin.eu, 81 466 37 11
Wojciech Słotwiński: wojciech.slotwinski@lublin.eu, 81 466 37 08
Ewelina Przybylska: ewelina.przybylska@lublin.eu, 81 466 37 13
Elżbieta Weremczuk: elzbieta.weremczuk@lublin.eu, 81 466 37 06

Do pobrania