W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021
22.12.202014:02

Informujemy, że na stronie internetowej Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) opublikowane zostało ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility, PSF). Wśród podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne.

Celem PSF jest współfinansowanie projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro na okres trzech lat, co daje ok. 330 tys. euro rocznie. Mając na względzie aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w regionie Morza Bałtyckiego, RPMB wskazała jako priorytet w edycji 2021 wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:

• Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej związanych z pandemią koronawirusa. Realizowane na poziomie lokalnym projekty powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania młodzieży i edukacji, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych.

• Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem naturalnym. Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, będącego następstwem pandemii, szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych grup wrażliwych społecznie. Mile widziane są również projekty dot. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, pozwalających w krótkim czasie dostosować kwalifikacje pracowników do postpandemicznego rynku pracy.

• Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również NGO i innych organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. W ramach priorytetu Bezpieczny i stabilny region oczekiwane są również projekty dot. tworzenia i wzmacniania dostępnych i efektywnych systemów ochrony praw dzieci, w tym również w kontekście wpływu pandemii na system ochrony osób małoletnich.

Projekty złożone w trakcje naboru 2021 powinny koncentrować się na:

• innowacyjnych metodach promowania rozwoju programów integracyjnych, których celem jest wsparcie grup szczególnie narażonych na pandemię i jej skutki, aby zaoferować im alternatywy i wzmocnić ich ścieżki wyjścia z kryzysu;

• wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, które szacują wpływ kryzysu na przemoc w rodzinie lub opracowują strategie, narzędzia i metody współpracy w celu zbudowania silniejszych, bardziej dostępnych, sprzyjających włączeniu społecznemu i trwałych systemów ochrony dzieci;

• analizie skutków kryzysu dla społeczeństw i gospodarek, w celu zaproponowania środków dla wzmocnienia odporności społecznej w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem międzysektorowego charakteru problemów i rozwiązań (np. kultura w czasie kryzysu oraz jako narzędzie budowania odporności i pomocy w celu odnowy społecznej i gospodarczej, młodzieży jako grupie wrażliwej w czasie kryzysu, a także zdolnej do opracowywania innowacyjnych strategii i projektów naprawy).

Projekty składane w ramach przedmiotowego konkursu powinny dotyczyć co najmniej jednego z długofalowych priorytetów. Powinny nieść potencjał do wzmacniania współpracy państw w Regionie Morza Bałtyckiego, w szczególności dając możliwość utworzenia sieci, partnerstwa, modelu współpracy, który mógłby przynosić wartość dodaną także po zakończeniu działań projektowych. W projekt powinny być zaangażowane podmioty z co najmniej trzech państw należących do RPMB.

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości od 10 tys. do 65 tys. euro. Wkład własny stanowić ma co najmniej 10% wartości projektu, przy czym możliwy jest wkład w naturze. Wnioski aplikacyjne składać należy w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu strony internetowej PSF, w terminie od 15 lutego do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji na temat przedmiotowego konkursu znaleźć można pod