W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Często zadawane pytania

Górki Czechowskie – FAQ

PYTANIE REFERENDALNE:
Czy jest Pan/Pani za tym, aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go Gminie Lublin?

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ):

1. Dlaczego organizuje się referendum za publiczne pieniądze w sprawie prywatnej działki?

Zgodnie z deklaracją złożoną w czasie kampanii wyborczej, Prezydent Lublina chce, by o dalszych inwestycjach na terenie Górek Czechowskich zdecydowali Mieszkańcy. Takie rozwiązanie to przejaw demokracji lokalnej i możliwość tego, by osoby zainteresowane wyraziły swoje zdanie w sprawie istoty problemu zidentyfikowanego w odniesieniu do Górek Czechowskich, w zakresie oceny wniosku obecnego właściciela terenu.

Formuła ta ma umocowanie prawne w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, gdzie ustalono, że mieszkańcy gminy mogą wyrazić w drodze głosowania swoją wolę m.in. co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki albo w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.

2. Czy i kiedy obszar ten będzie dostępny jako park dla wszystkich mieszkańców?

Na terenie prywatnym nie ma możliwości organizacji publicznego – miejskiego parku dostępnego dla wszystkich Mieszkańców. Dopiero po nabyciu własności przez Gminę Lublin istnieje możliwość trwałego, zgodnego z przepisami prawa udostępnienia tego terenu, jako parku miejskiego, służącego rekreacji Mieszkańców.

3. Jak istotny jest obszar Górek Czechowskich w systemie ekologicznym Lublina? Czy Górki Czechowskie są ostatnim, najważniejszym kanałem napowietrzającym miasto?

Obszar Górek Czechowskich jest jednym z elementów Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Lublina, jednakże nie najważniejszym. Najistotniejsze, kluczowe w systemie przyrodniczym są obszary węzłowe (jak np. Las Dąbrowa, czy Stary Gaj), węzły ekologiczne (np. w rejonie Podzamcza, u zbiegu dolin rzecznych), korytarze ekologiczne (doliny rzeczne). Górki Czechowskie, podobnie jak wszystkie wąwozy i suche doliny w mieście, pełnią rolę sięgaczy ekologicznych.

4. Dlaczego do tej pory nie powstał rezerwat przyrody?

Rezerwaty są najwyższą formą ochrony przyrody, a co za tym idzie obarczoną najbardziej ostrymi wymogami dotyczącymi warunków ich utworzenia.

Rezerwat przyrody tworzy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - organ w stosunku do miasta zewnętrzny, podlegający Ministerstwu. Do utworzenia rezerwatu przyrody potrzebne jest uzyskanie szeregu uzgodnień i opinii zewnętrznych, uzyskanie zgody właściciela terenu lub przeprowadzenie skomplikowanej i kosztownej procedury wywłaszczenia. W przypadku rezerwatu RDOŚ może wprowadzić opłaty i ustalić cenę w granicach określonych ustawą – natomiast miastu zależy na udostępnieniu Górek Czechowskich dla wszystkich Mieszkańców bez konieczności ponoszenia opłat.

W rezerwacie ochrona czynna wymaga sporządzenia planu ochrony lub określenia zadań ochronnych. Należy tu podkreślić, że zadania ochronne na okres 1 – 5 lat sporządza i ustanawia RDOŚ - organ zewnętrzny, niezależny od miasta, podobnie plan ochrony na 20 lat sporządza RDOŚ, lub zarządzający albo sprawujący nadzór – a ustanawia RDOŚ. Plan ochrony wymaga przeprowadzenia procedury uzgodnień, zasięgnięcia opinii rad gmin oraz zapewnienia udziału społeczeństwa. Ponadto w rezerwatach obowiązują wszystkie zakazy wynikające z art.15 ustawy o ochronie przyrody.

5. Czy zabudowa zatoruje przewietrzanie miasta od strony północno-zachodniej

Przewietrzanie jest modyfikowane przez już istniejącą na północy terenu zabudowę i odbywa się głównie częścią dolinną, dlatego ewentualna nowa zabudowa innych płaszczyzn nie zmieni go w sposób istotny. Zabudowywanie części terenu pełniącej rolę napowietrzania i przewietrzania w żadnym wypadku nie jest planowane.

6. Co z ochroną miejsc martyrologii na Górkach Czechowskich?

Obecnie znane są trzy obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji zabytków lub występujące w Wykazie pomników i tablic kommemoratywnych Miasta Lublin. Są to:

  • drewniany Krzyż upamiętniający rozstrzelanych powstańców styczniowych przy ul. Północnej;
  • położony w sąsiedztwie krzyża, pomnik Rozstrzelanych Więźniów Zamku, odsłonięty w 1998 r., autorstwa Jerzego Kierskiego;
  • mogiła Legionistów z 1916 r. położona na terenie jednego z wąwozów, w pobliżu byłej strzelnicy; badania z roku 2008 ujawniły tu szczątki jednej osoby, które przeniesiono na cmentarz wojskowy przy ul. Białej.

Ochrona tych miejsc nie koliduje z przewidywanym zagospodarowaniem terenu. Ponadto, w nawiązaniu do prac i wytycznych konserwatorskich, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków są sukcesywnie wprowadzane do planów miejscowych.

7. Jakie skutki przyniesie zabudowa Górek Czechowskich dla gatunków i roślin tam występujących?

Kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta powierzchnie Górek Czechowskich mają być chronione planistycznie w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH), natomiast najcenniejsze siedliska oraz gatunki flory i fauny powinny być objęte ochroną czynną np. w ramach Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego. Ochrona bierna nie zapewni zachowania i przetrwania walorów przyrodniczych Górek Czechowskich.

8. Czy zabudowa będzie dotyczyła terenów Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych miasta Lublin?

Rozważana jest ewentualna możliwość zmiany funkcji jedynie dla terenów wysoczyznowych. Tereny położone w ESOCH wskazane są do pełnienia funkcji przyrodniczych, ochronnych i klimatycznych miasta i nie są przewidziane do zabudowy.

9. Kiedy teren Górek Czechowskich będzie sprzątany?

Jest to teren prywatny i obowiązek ciąży na właścicielu, przy czym jest to obszar do chwili obecnej nieogrodzony więc przeciwdziałanie zaśmiecaniu jest utrudnione. Miasto nie porządkuje prywatnych posesji.

10. Dlaczego całość ternu Górek Czechowskich nie może pozostać "zielona" zgodnie z dotychczas obowiązującym Studium?

Studium jest dokumentem w swej istocie ogólnym, określającym politykę przestrzenną gminy, służącym koordynacji sporządzanych na jego podstawie planów miejscowych. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Obowiązujące Studium zostało uchwalone w 2000 r., a następnie, dla terenu Górek Czechowskich w 2005 r. uchwalono plan miejscowy, który jest obowiązującym aktem prawa miejscowego. Wiążące prawnie są zatem ustalenia planu miejscowego.

11. Czy można uruchomić procedury wywłaszczeniowe całego terenu Górek Czechowskich na cel publiczny?

Z uwagi na bardzo duży obszar ponad 100 ha Miasto nie dysponuje środkami finansowymi, które pozwalałyby na wykup lub uruchomienie skomplikowanej i kosztownej procedury wywłaszczeniowej tak dużego, prywatnego terenu, przekraczającego ośmiokrotnie powierzchnię Ogrodu Saskiego. W południowej części Górek Czechowskich Miasto posiada nieruchomości o powierzchni ok. 8 ha, na których nie przewiduje się zmian przeznaczenia (nieruchomości użytkowane są głównie jako ogólnodostępny las).

12. Jaka będzie maksymalna wysokość nowej zabudowy?

Szczegóły dotyczące wysokości obiektów zostaną określone na etapie sporządzania projektu zmiany planu miejscowego, w nawiązaniu do wyników przeprowadzonych na tym etapie analiz urbanistycznych dotyczących m.in. otaczającej zabudowy. Projekt zmiany planu, również w odniesieniu do planowanych wysokości obiektów, przejdzie następnie pełną procedurę toku formalno-prawnego wraz z uzgodnieniami, opiniami i wyłożeniami do wglądu publicznego. Na obecnym etapie można jedynie dodać, że w żadnym razie Miasto nie przewiduje na Górkach Czechowskich wprowadzania zabudowy wysokościowej.

13. Czy będą przewidziane wybiegi dla psów?

Najprawdopodobniej tak, jednak szczegóły zagospodarowania terenu będą omawiane na etapie sporządzania projektu zmiany planu miejscowego, gdzie przyjęte rozwiązania będą efektem uzgodnień, opinii oraz wniosków i uwag składanych przez Mieszkańców.

14. Czy miasto może przejąć teren Górek Czechowskich?

Prawnie istnieje taka możliwość, jednak wymagałoby to uruchomienia skomplikowanej i kosztownej procedury wywłaszczenia. Z uwagi na bardzo duży obszar (ponad 100 ha) miasto nie dysponuje środkami umożliwiającymi podjęcie takich kroków.

15. Czy populacja chomika europejskiego na Górkach Czechowskich będzie chroniona?

Chomik europejski jest objęty ochroną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016 poz.2183). Skuteczna ochrona tego gatunku wymaga wprowadzenia formy czynnej, ponieważ ochrona bierna nie zapewnia jego przetrwania. Zagospodarowanie terenu Górek Czechowskich będzie planowane z uwzględnieniem zdiagnozowanych w opracowaniach specjalistycznych lokalizacji siedlisk i gatunków chronionej flory i fauny.

16. Czy wiadomo ile osób zamieszkiwałoby na Górkach Czechowskich?

Na Górkach Czechowskich nie przewiduje się wprowadzania zabudowy o dużej intensywności, natomiast szczegółowe określenie liczby mieszkańców będzie możliwe po rozpisaniu programu projektowanych budynków. Wszelkie szacunki dokonywane na obecnym etapie nie mają wystarczających podstaw i z tego powodu mogą być obarczone dużą skalą błędu.

17. Jaki wpływ na smog i kwestie „przewietrzania miasta” miałoby dopuszczenie częściowej zabudowy na Górkach Czechowskich?

Przewietrzanie miasta zapewnia Ekologiczny System Obszarów Chronionych i w kwestiach klimatycznych kluczowe jest wzmacnianie jego funkcji przyrodniczych i zapobieganie przerywaniu jego ciągłości, zasypywaniu, nadmiernemu utwardzaniu i zabudowywaniu. W systemie przyrodniczym Lublina kluczową rolę pełnią:

  • obszary węzłowe, stanowiące biocentra systemu – Stary Gaj, Las Dąbrowa z Zalewem Zemborzyckim, rozległa dolina na Podzamczu, w rejonie połączenia Czerniejówki z Czechówką;
  • węzły ekologiczne, wspomagające i uzupełniające obszary węzłowe takie jak rejon Podzamcza, czy rejon Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Uroczysko Krężnickie”;
  • korytarze ekologiczne – doliny Bystrzycy, Czerniejówki i Czechówki;
  • sięgacze ekologiczne – wąwóz Węglinek, Park Jana Pawła wraz z włączeniem do Cieku spod Konopnicy, Park Rury, sięgacz w rejonie Globusa i Kazimierza Wielkiego, Górki Czechowskie, dolina Trześniowska, dolina Jakubowicka.

Nie przewiduje się możliwości zabudowy Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych na Górkach Czechowskich.