W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Konkurs historyczny „Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo"

12.02.201913:36

III Liceum Ogólnokształcące imienia Unii Lubelskiej w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych (trzecie klasy oddziałów gimnazjalnych oraz klasy ósme) i ponadpodstawowych (w tym ponadpodstawowych z oddziałami gimnazjalnymi) województwa lubelskiego do udziału w konkursie: „Unia  lubelska 1569 i jej dziedzictwo”.

Cele konkursu: rozbudzenie zainteresowania uczniów historią ojczystą, w tym gospodarką, polityką, kulturą, religią i zwyczajami. Kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej młodzieży w oparciu o poznanie przeszłości w tym, historii Lublina. Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i przetwarzania informacji o przeszłości. Przybliżenie dziedzictwa historycznego regionu lubelskiego w jego naturalnej postaci i naturalnym środowisku. Umożliwienie uczniom konfrontacji posiadanych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami.

Terminarz:

‒ zgłoszenie udziału w konkursie: do 10 marca 2019 r. (drogą elektroniczną)

‒ etap szkolny konkursu: 20 marca 2019 r.

‒ przesłanie Protokołów z przebiegu szkolnego etapu konkursu ,,Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo” wraz z pracami uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu międzyszkolnego: do 29 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)

− etap międzyszkolny : 9 kwietnia 2019 r.

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu „Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo” jest III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

2. Konkurs składa się z trzech etapów – szkolnego i dwóch etapów międzyszkolnych, będzie miał formę testu pisemnego i eliminacji ustnych .

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (trzecie klasy gimnazjów i 8 klasy szkół podstawowych) i ponadpodstawowych (w tym ponadpodstawowych z oddziałami gimnazjalnymi) województwa lubelskiego.

4. Etap szkolny konkursu przeprowadza Komisja Szkolna powołana z grona pedagogicznego przez dyrektora.

5. Etap międzyszkolny zostanie przeprowadzony w miejscu wskazanym przez Komisję powołaną przez dyrektora III LO w Lublinie.

6. Zgłoszenie uczniów powinno zawierać: imię, nazwisko i klasę ucznia, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon kontaktowy nauczyciela /opiekuna/. Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą z zaznaczeniem: Konkurs „Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo” na adres III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, plac Wolności 4 do dnia 10 marca 2019 roku.

7. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej www.3lolublin.pl (zakładka Strefa Gimnazjalisty).

8. Udział ucznia w konkursie możliwy jest wyłącznie w oparciu o jego, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodziców/opiekunów prawnych, zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu (załącznik nr 2 lub nr 3). Powyższe zgłoszenie zostaje w dokumentacji Komisji Szkolnej.

9. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

10. W celu organizacji konkursu III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w protokole z przebiegu szkolnego etapu konkursu „Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo” (załącznik nr 1).

11. Zgłaszający udział w konkursie w każdej chwili ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy III LO. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

12. Administratorem danych jest Organizator. Zbierane są one przez III LO wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka – jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.

13. W etapie szkolnym uczniowie rozwiązują test przygotowany przez Organizatorów. Test wraz z instrukcjami dla ucznia i nauczyciela Organizatorzy prześlą pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy opiekuna konkursu na 2 dni przed zawodami.

14.W etapie szkolnym konkursu uczestnicy w ciągu 45 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, udzielają odpowiedzi na pytania zawarte w teście.

15. O wynikach etapu szkolnego konkursu, wyłaniając trzech najlepszych uczniów, Komisje Szkolne powiadamiają drogą pocztową III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Komisje Szkolne wypełniają w tym celu Protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu „Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo” (załącznik 1) i przesyłają go wraz z pracami zakwalifikowanych uczniów do etapu międzyszkolnego, zgodami na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 lub nr 3), zgodami na przetwarzanie wizerunku ucznia w celach promocyjno-marketingowych szkoły (załącznik nr 4) na adres Organizatora konkursu: III LO im. Unii Lubelskiej, Plac Wolności 4, 20–005 Lublin z dopiskiem na kopercie: Konkurs: „Unia lubelska 1569 i jej dziedzictwo”.

16. Etap międzyszkolny polega na zaznaczeniu właściwych odpowiedzi w teście przygotowanym przez Organizatorów. Test składa się z 30 zróżnicowanych zadań, na rozwiązanie których przeznacza się 30 minut. Wszelkie skreślenia będą traktowane jako udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi. Konkurs odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Po wyłonieniu 6 najlepszych uczestników każdego typu szkoły /szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / odbędzie się quiz składający się z 3 pytań wylosowanych przez każdego uczestnika w celu wyłonienia po trzech zwycięzców.

17. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zawodników w etapie szkolnym/międzyszkolnym pisemnym, o zwycięstwie decyduje w pierwszej kolejności większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie trudniejszych zadań testu. Za najtrudniejsze uznaje się pierwsze zadania w teście, za najłatwiejsze ostatnie.

18. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników niż trzech z każdego typu szkoły w etapie międzyszkolnym ustnym przeprowadzona zostanie dogrywka. 

19. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

Problematyka:

Problematyka Konkursu obejmuje wiedzę o genezie, postanowieniach, i następstwach unii 1569 roku, wybranych zagadnieniach o Europie i świecie. Skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

 

Nagrody:

1. Nagrody rzeczowe i dyplomy dla trzech najlepszych uczestników etapu międzyszkolnego zostaną przyznane w kategoriach: szkoła podstawowa, oddziały gimnazjalne oraz szkoły ponadpodstawowe.

2. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy udziału.

3. Opiekunowie uczniów otrzymują zaświadczenia.

Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

2. Niniejszy regulamin jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125).

3. Wszelkich informacji związanych z przebiegiem konkursu udzielają: Pani Barbara Kasperek, Pan Tomasz Jankowski, Pan Miłosz Mielecki

Pliki do pobrania w załączniku.

 

Pliki do pobrania

pliki do pobrania KARTA ZGŁOSZENIA.doc
pliki do pobrania KARTA ZGŁOSZENIA
Pliki do pobrania REGULAMIN.doc
Pliki do pobrania REGULAMIN.

450 lat Unii poziom

Prezentacja

Kontakt

Zachęcamy do przesyłania informacji na temat realizowanych projektów, które wpisują się w lubelskie obchody "450-lecia Unii Lubelskiej".

e-mail: