W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Przed nami kolejny rok szkolny

29.08.201911:35

Od 2 września naukę w 153 miejskich placówkach rozpocznie ponad 46 tys. uczniów i ponad 9,8 tys. wychowanków przedszkoli. Stanowisko dyrektora obejmą 32 osoby, wyłonione w drodze konkursu, w tym 6 osób będzie sprawować taką funkcję po raz pierwszy. Na remonty i inwestycje obiektów i placówek oświatowych Miasto Lublin przeznaczyło w tym roku ponad 4,2 mln zł.

– Przed nami trudny rok w lubelskiej oświacie. Zmierzyliśmy się już z rekrutacją do szkół średnich podwójnego rocznika uczniów. Dzięki dobrej organizacji i zaangażowaniu mojego zastępcy Mariusza Banacha oraz Wydziału Oświaty i Wychowania udało nam się zorganizować odpowiednią liczbę miejsc dla wszystkich zainteresowanych nauką uczniów w wybranym typie szkoły. Teraz musimy zmierzyć się z zapewnieniem finansowania placówek, a przede wszystkim wynagrodzeń dla nauczycieli. Lublin jest dziś w trudnej sytuacji. Co roku miasto „dokłada” do subwencji oświatowej przekazywanej przez Ministerstwo ze środków własnych. W ubiegłym roku była to największa jak do tej pory kwota ok. 178 mln zł, co stanowi 42% wydatków, które powinny być objęte subwencją oświatową. Trzeba również pamiętać, że w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) Lublin straci rocznie łącznie ok. 65 mln zł, co oznacza, że wpływy z PIT spadną do poziomu sprzed dwóch lat – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W ramach rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 Miasto Lublin przygotowało łącznie 10 360 miejsc w szkołach. Po pierwszym etapie rekrutacji przyjętych zostało 8 184 osób. Na dzień 16 sierpnia zakwalifikowanych zostało 8723 uczniów, a lubelskie szkoły dysponują łącznie 791 wolnymi miejscami, w tym: 499 w liceach, 154 w technikach i 138 w szkołach branżowych.

– Zrobiliśmy wszystko, żeby zapewnić uczniom możliwość kształcenia się w wybranym typie szkoły w Lublinie. Przygotowaliśmy więcej miejsc, niż było to konieczne. W niektórych przypadkach możliwe, że nie uda się utworzyć poszczególnych klas. Ze względu na podwójny rocznik organizacja pracy w szkołach średnich jest bardzo trudna. Od września czekają nas także wyzwania dotyczące sfinansowania podwyżek dla nauczycieli. Te koszty to dla Lublina tylko w tym roku wydatek wielkości około 14 mln zł. Już dziś wiemy, że koszty podwyżki nie zostaną zwrócone w całości. Otrzymamy jedynie 8,6 mln zł. Istotnym problemem w ilości środków przekazywanych w ramach subwencji oświatowej jest konkretne opisanie zadań, które powinny być finansowane z tych środków. Samorządy od lat oczekują od rządu określenia standardów oświatowych, które opisywałyby zakres podstawowych usług edukacyjnych i wychowawczych, opłacanych z budżetu państwa – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Wychowania.

Gmina Lublin

Szkoły ponadpodstawowe

(dla absolwentów szkół podstawowych)

Szkoły ponadgimnazjalne

(dla absolwentów gimnazjów)

Łącznie

Liczba miejsc w szkołach przed rekrutacją

5 403

4 957

10 360

Liczba miejsc w szkołach po I etapie rekrutacji  (*)

4 898

4 616

9 514

Liczba przyjętych po I etapie

4 228

3 956

8 184

Liczba przyjętych i zakwalifikowanych w II etapie

4 434

4 289

8 723

Liczba wolnych miejsc (*)

464

327

791

(*) liczba miejsc w szkołach z uwzględnieniem oddziałów, które niepowstały z powodu braku naboru

 

Liczba wolnych miejsc: (*)

464

327

Typ szkoły

Szkoły ponadpodstawowe

Szkoły ponadgimnazjalne

Licea ogólnokształcące

272

227

Technika

101

53

Branżowe szkoły I stopnia

91

47

 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych trwa do 29 sierpnia 2019, wówczas o godz. 15.00 szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 1. Kandydaci z klas VIII szkół podstawowych ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Łącznie dla kandydatów kończących w bieżącym roku szkołę podstawową szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin, przygotowały 5403 miejsca, na które zostało przyjętych w I etapie i zakwalifikowanych w II etapie 4434 kandydatów.

Według stanu na 16.08.2019 r. szkoły ponadpodstawowe dysponują jeszcze 464 wolnymi miejscami (*).

2669 uczniów zostało przyjętych po I etapie i zakwalifikowanych w II etapie do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd, w których przygotowano 2941 miejsc (*).

Licea ogólnokształcące dysponują jeszcze 272 wolnymi miejscami.

1568 uczniów zostało przyjętych po I etapie i zakwalifikowanych w II etapie do techników prowadzonych przez samorząd, w których przygotowano 1669 miejsc (*).

Wolnych miejsc w technikach pozostało jeszcze 101.

197 uczniów zostało przyjętych po I etapie i zakwalifikowanych w II etapie do branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez samorząd, w których przygotowano 288 miejsc (*).

Wolnych miejsc w branżowych szkołach I stopnia pozostało jeszcze 91.

 1. Kandydaci z klas III gimnazjum ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Łącznie dla kandydatów kończących w bieżącym roku klasę III gimnazjum, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin, szkoły ponadgimnazjalne przygotowały 4957 miejsc, na które zostało przyjętych w I etapie i zakwalifikowanych w II etapie 4289 kandydatów.

Według stanu na 16.08.2019 r. szkoły ponadgimnazjalne dysponują jeszcze 327 wolnymi miejscami (*).

2584 uczniów zostało przyjętych po I etapie i zakwalifikowanych w II etapie do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd, w których przygotowano 2811 miejsc (*).

Licea ogólnokształcące dysponują jeszcze 227 wolnymi miejscami.

1560 uczniów zostało przyjętych po I etapie i zakwalifikowanych w II etapie do techników prowadzonych przez samorząd, w których przygotowano 1613 miejsc (*).

Wolnych miejsc w technikach pozostało jeszcze 53.

145 uczniów zostało przyjętych po I etapie i zakwalifikowanych w II etapie do branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez samorząd, w których przygotowano 192 miejsca (*).

Wolnych miejsc w branżowych szkołach I stopnia pozostało jeszcze 47.

stan na 16.09.2019 r.

Typ szkoły

Liczba miejsc

Liczba  przyjętych

Liczba wolnych miejsc

 

Licea ogólnokształcące po szkole podstawowej

2941

2669

272

 

Technika po szkole podstawowej

1669

1568

101

 

Branżowe szkoły I stopnia po szkole podstawowej

288

197

91

 

RAZEM po szkole podstawowej

4898

4434

464

 

Licea ogólnokształcące po gimnazjum

2811

2584

227

 

Technika po gimnazjum

1613

1560

53

 

Branżowe szkoły I stopnia po gimnazjum

192

145

47

 

RAZEM po gimnazjum

4616

4289

327

 

Łącznie

 

9 514

8 723

791

Podwyżka płac dla nauczycieli – nowy regulamin wynagradzania

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw w art. 14 zagwarantowała wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli o 9,6% w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 września 2019 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2019 r.

Skutki podwyżki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Lublin Wydział Oświaty i Wychowania szacuje do końca roku 2019 na kwotę ok. 14 mln złotych, w tym około 10 mln w szkołach i placówkach objętych częścią oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe 4 mln to skutki podwyżki w przedszkolach, które w 100% są finansowane
z budżetu miasta.

Ze wstępnych informacji wynika, że Miasto Lublin otrzyma zwiększoną kwotę subwencji na pokrycie skutków podwyżki w wysokości 8,6 mln zł. Oznacza to konieczność pokrycia różnicy w wysokości 1,4 mln zł ze środków własnych miasta.

Na najbliższej sesji Rady Miasta Lublin (5 września) przedstawiony zostanie nowy regulamin wynagradzania nauczycieli, w którym zgodnie z dyspozycją art. 30 Karty Nauczyciela organ prowadzący określa m. in. kryteria dodatków motywacyjnych, wysokość dodatków funkcyjnych oraz dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy Karta Nauczyciela został uzgodniony z nauczycielskimi związkami zawodowymi.

Najistotniejsze zmiany, które wprowadza to:

 1. Doprecyzowanie kryteriów dodatku motywacyjnego,
 2. Ustalenie dodatku za wychowawstwo klasy w szkole oraz dodatku dla nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym na poziomie 300 zł/miesiąc (dotychczas dodatek ten wynosił 197,94 zł).

Dodatek w wysokości 300 zł dla wychowawcy w szkole gwarantuje ustawa, dodatek dla nauczycieli przedszkoli ustala organ prowadzący. W Lublinie dodatki te będą na jednakowym poziome w obydwu typach placówek.

 1. Zmiany w zakresie dodatków:
 • za prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej,
 • z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych zostały określone kwotowo, jako równowartość 8 % wynagrodzenia zasadniczego, obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. (dotychczas była to wartość 6 % wynagrodzenia zasadniczego),
 • za prowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program „Międzynarodowej Matury” z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym zostały określone kwotowo, jako równowartość 60 % wynagrodzenia zasadniczego, obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. (dotychczas była to wartość 40 % wynagrodzenia zasadniczego),
 • wszystkie dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy zostały określone kwotowo:
  • kwotowo został określony dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu, za każdego nauczyciela odbywającego staż w wysokości 70,00 zł miesięcznie;
  • kwotowo zostały określone dodatki funkcyjne dla dyrektorów i innych nauczycieli sprawujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

Wszystkie dodatki funkcyjne i dodatki za warunki pracy będą wyrażone w kwotach, a nie w procentach od przyjętego wskaźnika, przy czym nikt nie otrzyma finalnie mniejszego dodatku niż obliczony według dotychczas obowiązujących wskaźników.

Konkursy na stanowiska dyrektorów

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono 32 konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin, w tym:

 • 3 dyrektorów przedszkoli (Przedszkola nr 18, Przedszkola nr 70, Przedszkola nr 87);
 • dyrektora Zespołu Przedszkolnego nr 1;
 • 19 dyrektorów Szkół Podstawowych (nr 4, 5, 10, 15, 19, 20, 21, 25, 32, 33, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 52, 57);
 • dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26;
 • dyrektora Zespołu Szkół nr 12;
 • 4 dyrektorów Liceum Ogólnokształcącego (V, VI, IX, XXX);
 • dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2;
 • dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2;
 • dyrektora Zespołu Poradni nr 3;

W wyniku przeprowadzonych konkursów w 26 jednostkach wyłoniono osoby, które już sprawowały stanowisko dyrektora. Natomiast w 6 szkołach stanowisko dyrektora zostanie powierzone nowym kandydatom:

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 – pani Ewa Momot
 2. Szkoła Podstawowa nr 10 – pan Tadeusz Szydłowski
 3. Szkoła Podstawowa nr 25 – pani Anna Rodak
 4. Szkoła Podstawowa nr 39 – pani Małgorzata Bielecka
 5. Szkoła Podstawowa nr 46 – pani Alina Broniowska
 6. VI Liceum Ogólnokształcące – pani Marzena Kamińska

Remonty i inwestycje w placówkach

Duże znaczenie dla wzrostu jakości procesu dydaktyczno–wychowawczego mają remonty i inwestycje obiektów i placówek oświatowych, których celem jest poprawa stanu technicznego obiektów, warunków kształcenia i rozwój sieci szkół oraz przedszkoli. Sukcesywnie polepszany jest stan techniczny obiektów szkolnych, w których realizowane były zarówno duże zadania inwestycyjne, jak i mniejsze remonty bieżące.

Od początku roku dla szkół, placówek i przedszkoli przekazano łącznie ponad 4,2 mln zł, z czego dla szkół i placówek oświatowych 2,6 mln zł, a dla przedszkoli blisko 1,6 mln zł, na potrzeby bieżących remontów ogólnobudowlanych, m. in. naprawy schodów, podłóg, roboty malarskie pomieszczeń, korytarzy, remont sal gimnastycznych, pokrycia dachu, usuwania wynikłych awarii wod.-kan., c.o., gazowych itp. Wykonano prace termomodernizacyjne trzech szkół na łączną wartość kolejnych 4,2 mln zł.

Z większych zadań realizowany jest remont małej niecki basenu w Szkole Podstawowej Nr 23 (koszt prac to blisko 329 tys zł), a z zadań inwestycyjnych:

 • kontynuowana jest budowa szkoły przy ul. Berylowej – przewidywane łączne nakłady to blisko 77,5 mln zł, a zakończenie robót zaplanowano na IV kwartał 2020 r.
 • kontynuowana jest budowa stacji diagnostycznej, przy Zespole Szkół Samochodowych – przewidywane łączne koszty to blisko ponad 5,9 mln zł, a zakończenie robót to IV kwartał 2020 r.
 • w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 za łączną kwotę blisko 753 tysięcy zł budowany jest parking i droga pożarowa oraz w ramach B.O. – V zrealizowany jest remont sanitariatów;
 • w Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano przystosowanie pomieszczeń szkolnych pod funkcję oddziałów przedszkolnych na kwotę blisko 1 mln zł;
 • w Szkole Podstawowej Nr 5 realizowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego i budowa czterotorowej bieżni ( za kwotę blisko 1,3 mln zł), a w ramach B.O. – V budowany jest plac zabaw o wartości 160 tysięcy zł;
 • Szkole Podstawowej Nr 15 w ramach B.O.- V wykonano modernizację pomieszczenia sali do gimnastyki korekcyjnej za 46 tysięcy zł;
 • w Szkole Podstawowej Nr 33 wykonano przystosowanie pomieszczeń szkolnych pod funkcję oddziałów przedszkolnych za ponad 1 mln zł;
 • w Szkole Muzycznej zrealizowano wymianę węzła dwufukcyjnego c.o. i c.wu za blisko 130 tysięcy zł.
 • w Zespole Szkół nr 12 planuje się wykonanie oświetlenia boisk za 360 tysięcy zł.

Zakończyły się już prace związane z termomodernizacją trzech budynków oświatowych za łączną kwotę ponad 4,2 mln zł.

 • Szkoły Podstawowej nr 2 (2016-2019) – 1 896 373
 • Przedszkola Nr 35 (2014-2019) – ponad 1,4 mln zł;
 • Przedszkola Nr 44 (2012-2019) – blisko 900 tys zł.

Rozpoczęte zostały prace termomodernizacji kolejnych budynków oświatowych:

 • Szkoły Podstawowej Nr 18 – wartość robót to ponad 2,5 mln zł;
 • Szkoły Podstawowej Nr 33 – wartość robót blisko 2,4 mln zł;
 • III Liceum Ogólnokształcącego – wartość robót to ponad 2,4 mln zł.

Planowany termin zakończenia realizacji to 31 lipca 2020 r.

W roku szkolnym 2019/2020 realizowanych będzie także 5 projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji na łączną kwotę ponad 20,8 mln zł, które zostały dofinansowane z funduszy unijnych blisko 14 mln zł. Wkład własny to około 7 mln zł. Będą to 3 projekty nieinwestycyjne oraz 2 projekty inwestycyjne.

Projekty nieinwestycyjne :

 • Projekt „Profesjonalny Diagnosta Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie” realizowany do 31 sierpnia 2020 r.
 • Projekt „Lublin stawia na realizowany do 31 sierpnia 2020 r. przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Gminą Lublin. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych ok. 444 uczniów, 26 nauczycieli oraz 25 szkół zawodowych.

Projekty inwestycyjne:

 • Projekt ,,Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie’’ realizowany do listopada 2020 roku.
 • Projekt „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” realizowany od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2021 r.
 • Projekt ,,Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie’’

Szczegółowe opisy projektów znajdują się w załączeniu.

Pliki do pobrania

Prezentacja projekty ze środków unijnych.pdf
Prezentacja projekty ze środków unijnych