W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces

25.07.201714:17

logotyp-RPO WL- barwy RP

Projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”  realizowany jest w okresie od 01.05.2017 r. do 30.09.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin we współpracy ze Szkołami Zawodowymi. Całkowita wartość projektu wynosi 12 128 800,41 zł., w tym wartość dofinansowania to 10 915 920,37 zł i wkład własny Gminy Lublin  niepieniężny - 1 212 880,04 zł. Projekt realizowany jest w 12 szkołach zawodowych, tj.:

1. Technikum Budowlano-Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa
i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie;
2. Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie;
3. Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie;
4. Technikum Ekonomiczno–Handlowe w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie;
5. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie;
6. Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie;
7. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie;
8. Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie;
9. Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie;
10. Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Z. Sękowskiej w Lublinie;
11. Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie;
12. Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 dla Uczniów z Upośledzeniem w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 Szkołach Zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego 10iv, którym jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Szkół Zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:

  • umożliwienie uczniom Szkół Zawodowych uzyskanie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy oraz organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych podnoszących umiejętności i kompetencje uczniów, poprzez organizację 89 rodzajów zajęć łącznie dla ok. 1454 uczniów;
  • zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych oraz doświadczenia  zawodowego uczniów poprzez uczestnictwo w stażach i praktykach zawodowych oraz wykładach i warsztatach u pracodawców dla ok. 1478 uczniów;
  • podniesienie kompetencji i umiejętności ok. 123 nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez organizację studiów podyplomowych, kursów i szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych;
  • zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez uczestnictwo nauczycieli w stażach zawodowych u pracodawców dla ok. 40 nauczycieli;
  • doposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie pozwalające na praktyczne przygotowanie uczniów w warunkach analogicznych do rzeczywistego środowiska pracy. Planowana kwota przeznaczona na doposażenie pracowni i warsztatów przedmiotów zawodowych i zakup materiałów dydaktycznych przeznaczonych do realizacji zajęć wynosi ok. 3 100 000,00 zł.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu zaplanowano:

-  w Technikum Specjalnym nr 2 wdrożenie platformy e-learningowej, która zapewni dostęp uczniów z niepełnosprawnościami do materiałów dydaktycznych. Umożliwi to korzystanie ok. 20 uczniom nieobecnym na zajęciach, na opanowanie treści nauczanych na bieżąco, poprzez zamieszczanie na platformie nagranych zajęć lekcyjnych oraz niezbędnych materiałów.

- w Technikum Ekonomicznym utworzenie 80 lekcji elektronicznych na platformę moodle przez nauczycieli, opracowane materiały dydaktyczne zostaną wykorzystane na zajęciach dla 80 uczniów.