W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Kreatywnie w przedsiębiorczość

03.11.201513:29

Projekt „Kreatywnie w przedsiębiorczość” realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 30 lipca 2015 r. w partnerstwie z Politechniką Lubelską, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

Całkowita wartość projektu to 1 595 279,00 zł, dofinansowanie wynosi 100%.    

Celem głównym projektu było wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z 5 Liceów Ogólnokształcących z Lublina poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości, wraz z portalem edukacyjnym.

Wspólnie z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin projekt realizowało 5 liceów ogólnokształcących:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie;
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie;
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie;
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie;
 • XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie.

W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące działania:

 • opracowano Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości;
 • utworzono Portal Edukacyjny, wraz z grą symulacyjną polegającą na założeniu i prowadzeniu własnej firmy przez uczniów liceów biorących udział w projekcie (Instytut badawczy na prawach komercyjnych);
 • opracowano przewodnik dla nauczycieli do Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości;
 • zorganizowano 2 szkolenia dla nauczycieli Podstaw przedsiębiorczości zaznajamiającego z założeniami i obsługą Portalu Edukacyjnego;
 • wdrażano w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 w liceach ogólnokształcących uczestniczących w projekcie Innowacyjny Program Podstaw Przedsiębiorczości wraz z analizą efektów;
 • zorganizowano 2 wycieczki edukacyjne dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w grze edukacyjnej biorących udział w projekcie;
 • w czerwcu 2015 r. zorganizowano konferencję upowszechniająca projekt.

W ramach realizacji projektu 1486 uczniów wzięło udział we wdrażaniu  Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości.
Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i funkcjonowania biznesu o charakterze innowacyjnym został osiągnięty na poziomie 202,00% w stosunku do zakładanego w projekcie wskaźnika rezultatów.

Wzrost umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i nauk matematyczno – przyrodniczych został osiągnięty na poziomie 202,00% w stosunku do zakładanego w projekcie wskaźnika rezultatów.

W ramach realizacji projektu zakupiono 50 laptopów i tablicę interaktywną dla szkół uczestniczących we wdrażaniu projektu.

Dnia 19 czerwca 2015 r. w Lublinie odbyła się konferencja upowszechniająca projekt „Kreatywnie w przedsiębiorczość”.

 • Program konferencji upowszechniającej projekt „Kreatywnie w przedsiębiorczość” obejmował:
 • Podsumowanie realizacji projektu „Kreatywnie w przedsiębiorczość” – Pani Iwona Nowakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania;
 • Przedstawienie Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości  „Kreatywnie w przedsiębiorczość” – Pani Anna Nowak-Kowal, doradca metodyczny;
 • Przedstawienie innowacyjnych narzędzi wspierania nauczania podstaw przedsiębiorczości – prezentacja narzędzi opracowanych w ramach projektu: platformy edukacyjnej oraz gry symulującej proces tworzenia i funkcjonowania firmy – Pan Dr hab. inż. Prof. Politechniki Lubelskiej Paweł Węgierek;
 • Promocję kreatywności jako narzędzie wsparcia przedsiębiorczości – Pan Michał Furmanek, główny specjalista w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin;
 • Wręczenie podziękowań dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz dyplomów dla uczniów;

W konferencji uczestniczyli m.in.:

 • Przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty;
 • Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Przedstawiciele Politechniki Lubelskiej
 • Dyrektorzy Liceów Ogólnokształcących z Lublina;
 • Nauczyciele przedmiotu podstawy przedsiębiorczości;
 • Zespół metodyczny zaangażowany w opracowanie Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości;
 • Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w grze edukacyjnej w pilotażowym wdrożeniu Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości.

Konferencja miała na celu przedstawienie efektów pilotażowego wdrożenia Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczość wraz z platformą edukacyjną i grą symulacyjną w 5 Liceach Ogólnokształcących z Lublina oraz zainteresowanie szerszego grona odbiorców do korzystania z wypracowanego narzędzia.
Od roku szkolnego 2015/2016 Innowacyjny Program Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości wraz Platforma Edukacyjną i grą symulacyjną zostaną udostępnione wszystkim liceom ogólnokształcącym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lublin. Platforma Edukacyjna jest zamieszczona na serwerze Urzędu Miasta Lublin.
Opracowane w ramach projektu przewodniki dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości wraz z płytą instalacyjną zostały udostępnione również innym organom prowadzącym publiczne licea ogólnokształcące w kraju.