W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Nowoczesne kompetencje – Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin
03.11.201509:49

Projekt realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Całkowita wartość projektu wynosiła 2 498 094,20 zł. Wartość dofinansowania to 2 123 380,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Lublin wynosił 374 714,20 zł.

Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 1706 pracowników oświaty w Gminie Lublin oraz dostosowanie ich wiedzy do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje.

Cele szczegółowe projektu:

 • wzrost wiedzy 1230 nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lublin poprzez udział w kursach doskonalących i kwalifikacyjnych dostosowujących ich wiedzę do wymogów zmieniających się przepisów prawa oświatowego,
 • wzrost wiedzy 421 pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej z placówek oświatowych oraz organu prowadzącego poprzez udział w kursach doskonalących i studiach podyplomowych,
 • wzrost wiedzy 55 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie tworzenia i modyfikacji programów nauczania dostosowanych do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu zostały  przeprowadzone:

Kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla nauczycieli z zakresu:

 • Pomiar dydaktyczny – ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela, w którym uczestniczyły 133 osoby,
 • Ewaluacja i badania jakości pracy szkoły, w którym uczestniczyło 112 osób
 • Metoda projektów w edukacji, w którym uczestniczyło 46 osób,  
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, w którym uczestniczyły 133 osoby,
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole, w którym uczestniczyło 89 osób,
 • Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, w którym uczestniczyły 132 osoby,
 • Nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej, w którym uczestniczyło 27 osób,
 • Elementy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w którym uczestniczyło 128 osób
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w pracy nauczyciela, w którym uczestniczyły 74 osoby,
 • Kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika, w którym uczestniczyło 39 osób;

 
Kursy doskonalące dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie:

 • Tworzenie i modyfikacja programu nauczania w szkołach zawodowych, w którym uczestniczyło 30 osób,
 • Oferta kształcenia zawodowego a potrzeby rynku pracy, w którym uczestniczyły 23 osoby;

Studia podyplomowe dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w placówkach oświaty oraz organie prowadzącym w zakresie:

 • Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny, w których uczestniczyło 9 osób,
 • Zamówienia publiczne, w których uczestniczyło 7 osób,
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w których uczestniczyło 14 osób,
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, w których uczestniczyło 18 osób,
 • Rachunkowość budżetowa, w których uczestniczyło 20 osób,
 • Archiwistyka, w których uczestniczyło 8 osób,
 • Zarządzanie oświatą, w których uczestniczyło 11 osób,
 • Zarządzanie projektami, w których uczestniczyło  9  osób,
 • Mediacja szkolna i sądowa, w których uczestniczyły 4 osoby;

Kursy doskonalące dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w placówkach oświaty oraz organie prowadzącym z zakresu:

 • Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych, w którym uczestniczyło 117 osób,
 • Prawo oświatowe, w którym uczestniczyło 59 osób,
 • Elektroniczne narzędzia zarządzania oświatą, w którym uczestniczyło 36 osób,
 • Zamówienia publiczne, w którym uczestniczyło 66 osób,  
 • Planowane zmiany w systemie oświaty oraz innowacje pedagogiczne, w którym uczestniczyło 26 osób,
 • Kadry i płace, w którym uczestniczyło 55 osób,
 • Ewaluacja i nadzór pedagogiczny, w którym uczestniczyło 52 osoby,
 • Księgowość i rachunkowość, w którym uczestniczyły 62 osoby,
 • Zarządzanie finansami publicznymi, w którym uczestniczyło 39 osób,
 • Obsługa programu KSAT, w którym uczestniczyło 21 osób,
 • Obsługa programu VULCAN, w którym uczestniczyło 15 osób.