W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Razem możemy więcej

03.11.201511:58

Projekt „Razem możemy więcej” realizowany był od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. we współpracy z Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Całkowita wartość projektu to kwota 4 361 637,00 zł, wkład własny Gminy Lublin wynosił 654 245,55 zł.

Celem głównym projektu było zwiększenie szans edukacyjnych 197 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w budynku przy ul. Wolskiej 5 w Lublinie.

Cele szczegółowe projektu:

  •  zwiększenie uczestnictwa w edukacji przedszkolnej 197 dzieci, w tym 40 dzieci niepełnosprawnych, poprzez utworzenie dodatkowych 8 Oddziałów Przedszkolnych (6 Oddziałów Integracyjnych i 2 Oddziałów Ogólnych) w Przedszkolu nr 12 w Lublinie;
  • wzmocnienie rozwoju psycho-ruchowego 197 dzieci, w tym 40 dzieci niepełnosprawnych, poprzez ich uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wyrównawczych w Oddziałach Przedszkolnych Przedszkola nr 12 w Lublinie.

W utworzonych i w pełni wyposażonych w ramach projektu 8 Oddziałach Przedszkolnych realizowane były zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz rewalidacyjno-wyrównawcze. Do prowadzenia zajęć zatrudniono wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w tym specjalistów: psychologa, logopedę oraz fizjoterapeutę. Zajęcia miały na celu integrację, wspomaganie rozwoju dzieci w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej, adekwatnie do potrzeb. Na potrzeby realizacji zajęć zostały zakupione niezbędne materiały dydaktyczne. Z myślą o dzieciach niepełnosprawnych w przedszkolu powstała dodatkowo Sala Doświadczania Świata, wyposażona w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Sala służy prowadzeniu terapii polisensorycznej dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami, m.in.: z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem czy zespołem Downa.  
Wartość zakupionego w ramach projektu wyposażenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 wynosiła blisko 400 000,00 zł.

Łącznie w projekcie wzięło udział 232 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 39 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.