W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF SzOK - Szkolni Odkrywcy Kariery

03.11.201511:30

Projekt "SzOK - Szkolni Odkrywcy Kariery" realizowany był w okresie od 8 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

Całkowita wartość projektu wynosiła 1 032 795,00 zł, z czego – 123 279,50 zł stanowił wkład własny Gminy Lublin.

W projekcie uczestniczyło 6 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lublin:

 • Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie,
 • Gimnazjum Nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie,
 • Gimnazjum nr 11 im. por. marynarki Mariana Tadeusza Mokrskiego w Lublinie,
 • Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 11 w Lublinie,
 • Gimnazjum Nr 14 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie,
 • Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie.

Celem głównym projektu było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 6 gimnazjów z Lublina poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji ukierunkowanych na planowanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Do celów szczegółowych zaliczało się:

 • zwiększenie umiejętności planowania ścieżki edukacyjnej poprzez uczestnictwo 580 uczniów w zajęciach z doradztwa zawodowego,
 • pobudzenie aktywności i motywowanie 580 uczniów do pracy nad sobą poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego,
 • zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów poprzez organizację dodatkowych form aktywności pozalekcyjnej dla min. 240 uczniów.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • organizacja Szkolnych Ośrodków Kariery – w których pracowali doradcy zawodowi, udzielający wsparcia na rzecz rozwoju zawodowego uczniów poprzez prowadzenie grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego, stworzenie uczniom możliwości zapoznania się ze specyfiką różnych zawodów i warunkami pracy, prowadzenie treningów umiejętności podejmowania decyzji oraz pomoc uczniom w tworzeniu własnej wizji przyszłości edukacyjnej i zawodowej;
 • powołanie i praca zespołu redakcyjnego gazetki SzOK w każdym gimnazjum - pod opieką doradcy zawodowego pracował 10-osobowy zespół redakcyjny Gazetki SzOK. Zadaniem redakcji było przygotowanie artykułów  na temat realizacji projektu oraz prowadzenie dokumentacji fotograficznej  z realizacji projektu. Opracowane artykuły były zamieszczane w wersji elektronicznej na stronach internetowych szkół oraz w wersji papierowej na tablicach informacyjnych;
 • konsultacje indywidualne z psychologiem - podstawowym celem zajęć był wzrost świadomości w zakresie własnych uzdolnień i  predyspozycji oraz wzrost umiejętności definiowania i wykorzystywania własnych uzdolnień.  Zajęcia miały formę indywidualnych spotkań, w ramach których stosowane były następujące metody: wywiad, obserwacja, pogadanka, rozmowa psychologiczna. Wykorzystano również Psychologiczne Testy Komputerowe zakupione w ramach projektu: Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji Zawodowych, Inwentarz Osobowości NEO-FFI, Wielowymiarowa Bateria Testów APIS-P.  Dla każdego ucznia został opracowany Indywidualny Plan Rozwoju Psycho-edukacyjnego;
 • warsztaty edukacyjne ”Kobiety sukcesu” - celem warsztatów był wzrost wiedzy w zakresie możliwości odniesienia sukcesu zawodowego oraz wzrost motywacji do nauki. W każdej szkole odbyły się po 4 godziny warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego. Rekrutacja była prowadzona wśród dziewcząt, ale otwarta była również dla chłopców. Treści warsztatów zostały zaplanowane w sposób jaskrawo obrazujący walory psychofizyczne  kobiet, które sprawiają, że odniosły one sukces na gruncie swojej kariery zawodowej. Grupa dziewcząt realizująca to działanie wykazała się szczególną aktywnością . Metoda warsztatowa spowodowała ich czynny udział w zajęciach;
 • szkolenia dla  nauczycieli z zakresu metod nauczania twórczego i logicznego myślenia, którzy następnie przeprowadzili  warsztaty dla uczniów „Odyseja umysłu” - Celem szkolenia był wzrost wiedzy w zakresie twórczego i logicznego myślenia u nauczycieli, którzy następnie swą wiedzę przekazali uczniom. W ramach działania zostało przeprowadzone szkolenie dla 18 nauczycieli w wymiarze 40 godzin. W szkoleniu wykorzystano następujące metody i formy: wykład, wizualizacja, dyskusja, pokaz multimedialny, „burzę mózgów”, metaplan, ćwiczenia, pracę zespołową, pracę indywidualną, trening interpersonalny, warsztaty, plakat, „dywanik pomysłów”, „sześć myślowych kapeluszy”, pogadankę. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności przeszkoleni nauczyciele przeprowadzili 9-godzinne warsztaty dla 120 uczniów.

Pliki do pobrania