W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Rekrutacja do młodzieżowych domów kultury

Rekrutacja do młodzieżowych domów kultury

Zasady rekrutacji do publicznych szkół i placówek, w tym do młodzieżowych domów kultury zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Najważniejsze zasady w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podstępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danego powiatu tj. Gminy Lublin.
Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia np. muzyczne, wokalne, taneczne itp. dyrektor placówki, może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki niż liczba wolnych miejsc na zajęcia organizowane w młodzieżowym domu kultury, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria powyższe mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, określone przez organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty o której mowa w art.5 ust. 1ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650 i 730).
Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone zostały uchwałą nr 728/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lublin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała dostępna jest na stronie internetowej - uchwała

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Lublin mogą być przyjęci na zajęcia organizowane w młodzieżowym domu kultury, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Gmina Lublin nadal dysponuje wolnymi miejscami na zajęcia organizowane w tej placówce.
Warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku w siedzibie wybranego młodzieżowego domu kultury tj. Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, ul. Grodzka 11 lub Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie, ul. Bernardyńska 14a.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji w młodzieżowych domach kultury oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronach internetowych tych placówek:

http://www.mdk.lublin.pl/aktualnosci/631-rekrutacja-19-20

http://www.mdk2.lublin.pl/2018/Rekrutacja_na_zajecia_2018-2019/index.php?pokaz=1