W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Praca

Pracuję legalnie w Lublinie

Pozwolenie o pracę

Jeśli jesteś obywatelem lub obywatelką Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, nie musisz mieć zezwolenia na pracę.

Jeśli jesteś obywatelem lub obywatelką państw trzecich, musisz:

 • mieć zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową,

 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenie na

 • pobyt czasowy i pracę (lub być zwolnionym z tego wymogu na podstawie szczególnych przepisów);

 • mieć odpowiednią wizę lub zezwolenie na pobyt,

 • pracować u pracodawcy i na warunkach, które są wskazane w dokumencie,

 • podpisać z pracodawcą umowę o pracę.

Jak znaleźć pracodawcę?

Najprościej jest znaleźć pracodawcę samodzielnie – wyszukując ofertę pracy w internecie lub prasie, albo samodzielnie skontaktować się z wybranym przez Ciebie pracodawcą. Dla bezpieczeństwa zawsze warto sprawdzić, czy dana firma znajduje się w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) http://www.stat.gov.pl/regon/ lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) www.krs-online.com.pl. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma nadany numer REGON.

Oferty zgłoszone do polskich urzędów pracy możesz znaleźć na stronie: oferty.praca.gov.pl. Wśród zamieszczonych tam ofert wyszukuj tylko te, w których aplikuje się bezpośrednio do pracodawcy.

Inną opcją jest szukanie przez prywatne agencje zatrudnienia. Te, które działają w Polsce legalnie, powinny mieć aktualny wpis w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, potwierdzony certyfikatem wydanym przez marszałka województwa. Przed nawiązaniem współpracy z daną agencją możesz sprawdzić jej działalność pod adresem www.kraz.praca.gov.pl.

UWAGA! Agencje nie mają prawa pobierać od poszukujących pracy opłat za pośrednictwo! Mogą jedynie pobierać opłaty np. za tłumaczenie dokumentów w przypadku kierowania do pracy za granicą.

Jeśli agencja zatrudnienia załatwia Ci pracę i kieruję Cię do pracy u polskiego pracodawcy, ma obowiązek zawrzeć z Tobą pisemną umowę. Muszą się w niej znaleźć:

 • dane pracodawcy

 • okres pracy

 • rodzaj umowy

 • warunki pracy

 • wysokość wynagrodzenia

 • jakie świadczenia socjalne Ci przysługują

 • warunki ubezpieczeń społecznych

 • obowiązki i uprawnienia zarówno Twoje, jak i agencji

 • zakres odpowiedzialności cywilnej obu stron w przypadku niewywiązania się z tej umowy.

Agencja ma obowiązek dostarczyć tłumaczenie umowy, przed jej podpisaniem, w języku zrozumiałym dla Ciebie – jeśli nie mówisz po polsku, nie powinieneś podpisywać umowy po polsku, tylko w języku, który znasz i rozumiesz.

Oprócz tego agencja ma obowiązek poinformować i Ciebie i pracodawcę na piśmie w języku, który rozumiesz, o zasadach wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce.

Biura Karier

Każda uczelnia wyższa w Lublinie ma swoje Biuro Karier – miejsce, w którym wykwalifikowana kadra doradców zawodowych jest w stanie przygotować Cię do poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej itp.

Jeśli wykonujesz w Polsce legalną pracę, masz prawo do:

 • wynagrodzenia w takiej wysokości, jak określono w zezwoleniu na pracę, oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę,

 • otrzymania jednego egzemplarza zezwolenia na pracę lub oryginału oświadczenia złożonego przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy i wpisanego tam do ewidencji oświadczeń;

 • otrzymania pisemnej umowy, będącej podstawą wykonywania pracy, w języku dla Ciebie zrozumiałym.

Rodzaje umów

W Polsce pracodawcy zawierają z pracownikami różne umowy w zależności od charakteru pracy. Ma to znaczenie, bo w zależności od tego, czy pracujesz na umowę o pracę, czy na umowę zlecenie / umowę o dzieło, przysługują Ci różne prawa i obowiązki. 

Najwięcej praw i najszerszą ochronę daje pracownikowi umowa o pracę. Dzięki niej masz prawo do:

 • ochrony przed zwolnieniem, jeśli jesteś na zwolnieniu lekarskim, na urlopie, jeśli jesteś w ciąży lub w wieku przedemerytalnym

 • dokładnego określenia godzin pracy, które zapewnia Ci również prawo do odpoczynku

 • płatnego urlopu wypoczynkowego

 • wynagrodzenia za czas choroby

 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 

 • otrzymywania co najmniej minimalnego wynagrodzenia, które w 2019 roku wynosi 2 250 zł brutto (kwota brutto to kwota, od której trzeba odjąć składki na ubezpieczenie społeczne i podatek, który odprowadza za Ciebie pracodawca)   

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Oprócz dokładnej nazwy pracodawcy oraz imienia i nazwiska pracownika, rodzaju umowy i daty jej zawarcia, umowa o pracę powinna wskazywać:

 • rodzaj pracy (nazwa stanowiska, funkcji oraz opis zakresu obowiązków pracownika)

 • miejsce wykonywania pracy

 • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracytermin rozpoczęcia pracy - jeśli nie jest określony w umowie, to przyjmuje się, że jest to dzień podpisania umowy 

 • wymiar czasu pracy

Po zawarciu umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek zgłosić Cię do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni od podjęcia pracy. W tym celu zgłasza go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy. Następnie pracodawca co miesiąc odprowadza od dochodów pracownika składkę na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ.

Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne to umowa zlecenia oraz umowa o dzieło.

Zdarza się, że chcąc uniknąć kosztów, pracodawcy wybierają te formy umowy, mimo że zgodnie z prawem powinieneś/powinnaś zostać zatrudniony/a na umowę o pracę - bo wykonujesz pracę pod nadzorem, w stałych godzinach i w ściśle określonym miejscu. Jest to naruszenie prawa i jest karane grzywną. 

Godzinowa stawka minimalna dla umowy zlecenia to 14,70 zł brutto. Przy umowie zlecenia pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie Cię do ubezpieczeń społecznych. W tym celu zgłasza go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy. Następnie pracodawca co miesiąc odprowadza od dochodów pracownika składkę na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ.

Rejestracja cudzoziemca jako osoby bezrobotnej

Nie wszyscy cudzoziemcy i nie wszystkie cudzoziemki mają prawo korzystać z pomocy urzędów pracy i zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Jest to możliwe, pod warunkiem, że masz:

 • status uchodźcy

 • zezwolenie na pobyt stały

 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu przeprowadzenia badań naukowych

 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE

 • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgoda na pobyt tolerowany

 • w związku z korzystaniem w Polsce z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej

 • zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela polskiego lub stempel w dokumencie podróży potwierdzający złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na     pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadali zezwolenie na pobyt czasowy

 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub wizę wydaną w celu wykonywania pracy  pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli nieprzerwanie zatrudnieni w Polsce przez okres co najmniej 6 miesięcy    

oraz spełniasz warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - oznacza to, że w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji jako osoba bezrobotna, pracowałeś(aś) i odprowadzałeś(aś) składki na Fundusz Pracy łącznie przez 365 dni. 

Uprawnienia cudzoziemców zarejestrowanych jako bezrobotni

 • dostęp do zasiłków dla bezrobotnych

 • dostęp do usług rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz udział w szkoleniach organizowanych przez urząd pracy

 • ubezpieczenie zdrowotne - możliwość korzystania z bezpłatnej, publicznej opieki zdrowotnej

Rejestracja cudzoziemca jako osoby poszukującej pracy

Jeśli nie spełniasz warunków, by zostać zarejestrowany(a) jako osoba bezrobotna, możesz zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy. Dzięki temu będziesz mieć dostęp do pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w urzędzie pracy. 

Pamiętaj, że prawo do korzystania ze świadczeń i usług rynku pracy masz tylko w okresie ważności Twojego tytułu pobytowego. Jeśli Twoja wiza lub zezwolenie na pobyt czasowy się skończy (lub zostanie cofnięta), niestety oznacza to także utratę statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. 

Więcej informacji na temat zasad związanych z rynkiem pracy w Polsce znajdziesz na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie: https://muplublin.praca.gov.pl oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: https://wuplublin.praca.gov.pl/.

Przydatne adresy:

Miejski Urząd Pracy w Lublinie,
ul. Niecała 14, 20-080 Lublin
tel.: +48 81 466 52 00
e-mail:

Biura Karier:

Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS
https://www.umcs.pl/pl/brk.htm

Biuro Karier i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Lubelskiej
https://www.pollub.pl/pl/studenci/biuro-karier-i-wspolpracy-z-otoczeniem-spoleczno-gospodarczym

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
https://biurokarier.up.lublin.pl/

Biuro Karier KUL
https://www.kul.pl/biuro-karier-kul,art_84873.html

Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego
https://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,263.html 

Pracuję legalnie

Legalne zatrudnienie zgodnie z prawem w Polsce to bezpieczeństwo zarówno dla Ciebie, jak i dla pracodawcy. Dzięki zatrudnieniu w formie stosunku pracy, masz gwarancję:

 • możliwości bezpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia w Polsce

 • opłacania składek wypadkowych, rentowych i emerytalnych, co oznacza zabezpieczenie finansowe (przynajmniej na minimalnym poziomie) w sytuacji wypadku, poważnej choroby, osiągnięcia wieku emerytalnego lub zabezpieczenia rodziny w sytuacji śmierci najbliższej osoby. 

Więcej informacji na: http://www.prawawpracy.pl/