W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF 19 a - Regionalne Stowarzyszenie Mediatorów i Prawników

13.06.201609:53

Prezydent Miasta Lublin uprzejmie informuje, że w dniu 8 czerwca 2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Regionalne Stowarzyszenie Mediatorów i Prawników z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 4 lok. 106 złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia programów specjalistycznego wsparcia w środowisku dla osób w sytuacji kryzysowej, w tym z problemem przemocy w rodzinie, uzależnienia, po przeżyciach traumatycznych i innych”, w formie wsparcia, pod nazwą „Mediacja w tworzeniu płaszczyzn porozumienia dla osób w trudnych sytuacjach życiowych” z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł, zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, a wysokość środków finansowych, o jaką wnioskuje oferent wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Lublina oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę określoną w ofercie grupę adresatów, opis proponowanych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, a także opis potrzeb wskazujących na konieczność realizacji zadania publicznego należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Lublin zamierza zlecić Regionalnemu Stowarzyszeniu Mediatorów i Prawników realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin, zgodnie z art. 19a, ust. 3 cytowanej ustawy, informuje, że do dnia 20 czerwca 2016 r. do godz. 15:30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Marii Koryznowej 2d w Lublinie, pok. 101 (I piętro), lub drogą elektroniczną, na adres
e-mail: centrum@mopr.lublin.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Lublin niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Regionalnym Stowarzyszeniem Mediatorów i Prawników.

Pliki do pobrania

Oferta RS Mediatorów i Prawników.pdf
Oferta RS Mediatorów i Prawników