W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF 19a - Stowarzyszenie Równych Szans "BONA FIDES"

28.04.201612:32

Prezydent Miasta Lublin uprzejmie informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Równych Szans "BONA FIDES" z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”, w formie wspierania, pod nazwą „Krótkoterminowa terapia systemowa” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z pózn. zm.), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł, a zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 23 maja 2016 r. do dnia 15 sierpnia 2016 r., a wysokość środków finansowych, o jaką wnioskuje w ofercie, wynosi 9.870 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych). Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Lublina oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę określoną w ofercie grupę adresatów, opis proponowanych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, a także opis potrzeb wskazujących na konieczność realizacji zadania publicznego należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z pózn. zm.) Gmina Lublin zamierza zlecić Stowarzyszeniu Równych Szans "BONA FIDES" realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Mając na względzie powyższe Prezydent Miasta Lublin, zgodnie z art. 19a, ust. 3 cytowanej ustawy, informuje, że do dnia 5 maja 2016 r. do godz. 15:30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Sekretariatu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie, pok. 504 (V piętro), lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: zdrowie@lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Lublin niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Równych Szans "BONA FIDES".

Pliki do pobrania

Oferta Stowarzyszenia Równych Szans BONA FIDES.pdf
Oferta Stowarzyszenia Równych Szans BONA FIDES