W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Mapa akustyczna

Mapa akustyczna miasta Lublin to mapa oceniająca stan akustyczny środowiska na terenie całego miasta Lublin. Obejmuje trzy rodzaje źródeł hałasu: drogowego, kolejowego oraz przemysłowego. Stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla informowania społeczeństwa o zagrożeniach hałasem, opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. Mapy akustyczne opracowuje się co pięć lat, ze względu na przepisy Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. 

W skład mapy akustycznej wchodzi zestaw map hałasowych obrazujących graficznie długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN), gdzie:

  • wskaźnik LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00)
  • wskaźnik LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).

Mapa akustyczna służy jedynie do planowania działań naprawczych umożliwiających dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska. 

Model obliczeniowy skalibrowano w oparciu o dane akustyczne, pochodzące z pomiarów poziomu dźwięku w środowisku, które przeprowadzone zostały w wytypowanych na terenie miasta punktach pomiarowych dla hałasu z ruchu kołowego, przemysłowego oraz szynowego.

Mapa tworzona jest dla średnich wartości danych wejściowych, więc nie odzwierciedla ona sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Na jej podstawie nie można stwierdzić, że w wybranym punkcie miasta w określonej chwili czasu występuje poziom dźwięku o odczytanej z mapy wartości.

Poniżej zamieszczamy link do mapy akustycznej miasta Lublin, opracowanej w 2017 roku.

Mapa Akustyczna

Program ochrony środowiska przed hałasem to program określający podstawowe kierunki i zakresy działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, powstającego z związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, instalacji i urządzeń w danym zakładzie, znajdujących się na terenie miasta Lublin. Obowiązek realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem wynika zarówno z przepisów unijnych, jak i krajowych uregulowań prawnych. Program ochrony środowiska przed hałasem opracowywany jest na podstawie sporządzonej wcześniej mapy akustycznej. Termin wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem wynosi rok od dnia przedstawienia mapy akustycznej, natomiast jego aktualizacja przypada raz na pięć lat. 

Do pobrania

Program ochrony środowiska przed hałasem Miasta Lublin - Uchwała Nr 74 III 2019.pdf
Program ochrony środowiska przed hałasem Miasta Lublin - Uchwała Nr 74 III 2019

logo ekolublin