W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Projekt "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia protestu w sprawie projektu Lubelska Energia Fotowoltaiczna

Informuję, że do Urzędu Miasta Lublin wpłynęło korzystne rozstrzygnięcie protestu od oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu „Lubelska Energia Fotowoltaiczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 IV Oś Priorytetowa Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
Protest został wniesiony w dniu 16 lutego 2017 r. do Zarządu Województwa Lubelskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i dotyczył zbyt małej liczby punktów, które przyznała Komisja Oceny Projektów – projekt Gminy Lublin uzyskał 81,5 punktów na 100 możliwych.
Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 uznała protest za zasadny przyznając łącznie 87,5 punktów, co stanowi 87,5% maksymalnej liczby punktów.
Ze względu na wyczerpanie kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie ze środków EFRR, pomimo uznania protestu, projekt „Lubelska Energia Fotowoltaiczna” nie otrzymał wsparcia finansowego.
W związku z powyższym Gmina Lublin dokona zwrotu wpłaconej przez uczestników projektu zaliczki, pomniejszonej o poniesione koszty za faktycznie wykonane prace (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 umowy użyczenia).

Zakończenie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie weryfikacji, wniosek o dofinansowanie projektu „Lubelska Energia Fotowoltaiczna” złożony przez Gminę Lublin spełnił kryteria formalne i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

Poniżej link do strony Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z listami wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, które zostały ocenione pozytywnie i negatywnie.

http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-519-zakonczenie_oceny_formalnej_wnioskow_o.html

Informacja o wynikach weryfikacji ankiet w projekcie Lubelska Energia Fotowoltaiczna

Gmina Lublin informuje, że do udziału w projekcie Lubelska Energia Fotowoltaiczna zwanym dalej Projektem LEF, na realizację którego Gmina Lublin planuje aplikować o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 IV Oś Priorytetowa Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, wpłynęło ogółem 397 ankiet, w tym:
I nabór (18-29.02.2016 r.) – 337 ankiet,
II nabór (21-25.03.2016 r.) – 56 ankiet,
poza terminem – 4 ankiety.
Pozytywnie zweryfikowano 190 ankiet, pozostałe zostały odrzucone.

Powody odrzucenia ankiet:

  • zaległości finansowe względem Gminy Lublin;
  • pod adresem wskazanym jako lokalizacja instalacji jest zarejestrowana działalność gospodarcza;
  • roczne zużycie energii poniżej 2000 kWh;
  • ankieta nie została uzupełniona, mimo wezwania do uzupełnienia;
  • złożenie po terminie przyjmowania ankiet;
  • dom w budowie, eternit jako pokrycie dachowe, zameldowanie wnioskodawcy poza Gminą Lublin, brak prawa własności nieruchomości, budynek objęty ochroną konserwatorską.

Dodatkowo, z udziału w projekcie zostały wycofane przez Mieszkańców 4 ankiety.

W załączeniu przedstawione jest zestawienie zweryfikowanych pozytywnie ankiet, wg lokalizacji montażu instalacji fotowoltaicznej, wraz z proponowaną mocą paneli fotowoltaicznych, określoną na podstawie wielkości rocznego zużycia energii elektrycznej.

Mieszkaniec, którego ankieta została pozytywnie zweryfikowana zobowiązany jest podpisać umowę z Gminą Lublin o nieodpłatnym udostępnieniu niezbędnej powierzchni budynku i jego elementów (w tym dachu) do realizacji Projektu oraz dokonać wpłaty 500 zł jako zaliczki na poczet kosztów własnych. Kwota ta wykorzystana zostanie na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem Projektu.
Niepodpisanie umowy lub niewpłacenie kwoty, o której mowa powyżej uznane zostanie za rezygnację z udziału w Projekcie LEF.

W załączeniu projekt umowy.

Po pozytywnym zweryfikowaniu technicznych możliwości budowy instalacji fotowoltaicznej przez wybraną przez Gminę Lublin specjalistyczną firmę oraz po uzyskaniu gwarancji dofinansowania, Mieszkaniec zobowiązany jest podpisać umowę z Gminą Lublin, określającą wzajemne prawa i obowiązki w okresie realizacji
i okresie trwałości Projektu oraz wpłacić pozostałą część udziału własnego.

Orientacyjne kwoty udziału własnego, w zależności od wielkości instalacji wynoszą:

  • instalacja o mocy 2 kW – 6 774 zł;
  • instalacja o mocy 3 kW – 9 784 zł;
  • instalacja o mocy 4 kW - 12 794 zł;
  • instalacja o mocy 5 kW – 15 804 zł.

Rzeczywista wysokość udziału własnego mieszkańca znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.

UWAGI:

Gmina Lublin będzie aplikować o środki na realizację Projektu Lubelska Energia Fotowoltaiczna tylko w przypadku przyjęcia przez Radę Miasta Lublin, na sesji w dniu 19 maja 2016 roku, uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2016-2019 na realizację projektu pn. „Lubelska Energia Fotowoltaiczna”.

Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji, aby uzyskać liczbę punktów kwalifikującą wniosek Gminy Lublin do pozytywnego rozpatrzenia przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie w wysokości 65% - 70% kosztów kwalifikowalnych netto.

 

Do pobrania

Lista zweryfikowanych pozytywnie.pdf
Lista lokalizacji nieruchomości zakwalifikowanych w projekcie LEF
Umowa użyczenia LEF.pdf
Umowa użyczenia połaci dachowej do podpisania z mieszkańcami w projekcie LEF

logo ekolublin