W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Sesja Rady Miasta Lublin (27 lutego)

21.02.202015:19

27 lutego 2020 r. (czwartek) odbędzie się sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji. Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9.00.
 

Sesja na żywo dostępna pod linkiem

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
3. Zatwierdzenie protokołu XIII i XIV sesji Rady Miasta.
4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • 5.1. skargi na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej notorycznego naruszania art. 74 Konstytucji RP oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druk nr 637-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • 5.2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 608-1);
 • 5.3. uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 609-1);
 • 5.4. wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Lublinie (druk nr 638-1);
 • 5.5. wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie oraz likwidacji XXII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (druk nr 639-1);
 • 5.6. rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie (druk nr 640-1);
 • 5.7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 613-1);
 • 5.8. zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (druk nr 644-1);
 • 5.9. nadania statutu Szkole Podstawowej nr 58 w Lublinie (druk nr 641-1);
 • 5.10. złożenia wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tych oddziałach (druk nr 642-1);
 • 5.11. założenia Branżowej Szkoły Usługowej Specjalnej II stopnia w Lublinie (druk nr 643-1);
 • 5.12. założenia Branżowej Szkoły Budownictwa II stopnia w Lublinie (druk nr 651-1);
 • 5.13. założenia Branżowej Szkoły Samochodowej II stopnia w Lublinie (druk nr 652-1);
 • 5.14. założenia Branżowej Szkoły Spożywczej II stopnia w Lublinie (druk nr 653-1);
 • 5.15. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin (druk nr 604-1);
 • 5.16. informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2019 roku przez Gminę Lublin (druk nr 607-1);
 • 5.17. określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin (druk nr 617-1);
 • 5.18. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 614-1);
 • 5.19. przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (druk nr 615-1);
 • 5.20. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na 2020 rok oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu „Proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (AI-powered, proactive TRAvel assistant to self-monitor user’s experience & craft personalised travel solutions for promoting WELLbeing – AI-TraWell) (druk nr 645-1);
 • 5.21. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na 2020 rok oraz wyrażenie zgody na partnerstwo w ramach projektu „CITYTHON – Miejski Hackathon związany z mobilnością” (CITYTHON) (druk nr 646-1);
 • 5.22. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na 2020 rok oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu „Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking” (Multistage Design Thinking Project Support – MDTProS) (druk nr 647-1);
 • 5.23. uchwały zmieniającej uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 648-1);
 • 5.24. upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania w roku 2020 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin (druk nr 611-1);
 • 5.25. przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej (druk nr 629-1);
 • 5.26. przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III (druk nr 618-1);
 • 5.27. przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni (druk nr 619-1);
 • 5.28. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni w rejonie ulic: Jałowcowej i Dożynkowej (druk nr 620-1);
 • 5.29. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni, obszar A – rejon al. Kraśnickiej i ul. Rzemieślniczej (druk nr 621-1);
 • 5.30. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni, obszar B – rejon ulicy Baśniowej (druk nr 622-1);
 • 5.31. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni, obszar C – rejon ulicy Ślężan (druk nr 623-1);
 • 5.32. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni, obszar D – rejon ulicy Wodnej (druk nr 624-1);
 • 5.33. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni, obszar E – rejon ulicy Powstania Styczniowego i ul. Bohaterów Monte Cassino (druk nr 625-1);
 • 5.34. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni, obszar S – rejon ulic: Parysa i B. Paśnikowskiego (druk nr 626-1);
 • 5.35. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II – obszar I-B – rejon ulicy Jana Pawła II, ronda E. Kowcza (druk nr 654-1);
 • 5.36. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Sławinkowskiej w Lublinie (druk nr 656-1);
 • 5.37. nabycia na rzecz Gminy Lublin prawa własności nieruchomości przewidzianych pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej w Lublinie (druk nr 616-1)
 • 5.38. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 627-1);
 • 5.39. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Wyścigowej (druk nr 630-1);
 • 5.40. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Korzennej (druk nr 631-1);
 • 5.41. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lipowej 1/Al. Racławickich 2 w Lublinie (druk nr 632-1);
 • 5.42. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Furmańskiej 2 w Lublinie (druk nr 633-1);
 • 5.43. wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Biernackiego 20 w Lublinie (druk nr 634-1);
 • 5.44. wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lwowskiej 40 w Lublinie (druk nr 635-1);
 • 5.45. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 636-1);
 • 5.46. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Sudeckiej stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 649-1);
 • 5.47. wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście (druk nr 650-1);
 • 5.48. informacja roczna o realizacji uchwały nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin (druk nr 628-1);
 • 5.49. wprowadzenia i realizacji Programu „Lubelska Karta Miejska” (druk nr 657-1);
 • 5.50. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 610-1)
 • 5.51. uhonorowania Romualda Lipko w przestrzeni publicznej miasta Lublin (druk nr 661-1) – projekt grupy radnych;
 • 5.52. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Ośrodkowi Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie (druk nr 658-1);
 • 5.53. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Centrum Kultury w Lublinie (druk nr 659-1);
 • 5.54. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej (druk nr 660-1).

6. Sprawozdanie z prac komisji doraźnej Rady Miasta Lublin do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na kadencję 2020-2023.
7. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 612-1).
8. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła

Sesja na żywo dostępna pod linkiem