W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF 19 a - Miejski Klub Sportowy "KALINA-LUBLIN"

13.05.201609:42

Prezydent Miasta Lublin uprzejmie informuje, że w dniu 6 maja 2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Miejski Klub Sportowy KALINA-LUBLIN z siedzibą w Lublinie przy ul. Kleeberga 12a złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”, w formie wsparcia, pod nazwą „Organizacja lokalnej imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z pózn. zm.), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł, zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, a wysokość środków finansowych, o jaką wnioskuje oferent wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Lublina oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę określoną w ofercie grupę adresatów, opis proponowanych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, a także opis potrzeb wskazujących na konieczność realizacji zadania publicznego należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Lublin zamierza zlecić Miejskiemu Klubowi Sportowemu KALINA-LUBLIN realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin, zgodnie z art. 19a, ust. 3 cytowanej ustawy, informuje, że do dnia 19 maja 2016 r. do godz. 15:30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Sekretariatu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie,  pok. 504 (V piętro), lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: zdrowie@lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Lublin niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Miejskim Klubem Sportowym KALINA-LUBLIN.

Pliki do pobrania

Oferta MKS KALINA-LUBLIN.pdf
Oferta MKS KALINA-LUBLIN