W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

19 a - oferta Stowarzyszenia Lokalnego Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie

19 a - oferta Stowarzyszenia Lokalnego Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie
22.09.201508:10

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 16 września 2015 r. podmiot działający pod nazwą Stowarzyszenie Lokalne Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 28 września 2015 r. do 22 grudnia 2015 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 2.500 zł.

Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Sportu i Turystyki nie udzielono w roku 2015 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% budżetu Wydziału Sportu i Turystyki przewidzianego na dotacje.

Zadanie ma charakter lokalny ponieważ inspirowane jest potrzebami młodych ludzi z Dzielnicy Kalinowszczyzna, którzy poprzez sport, a szczególnie poprzez udział w zajęciach z tenisa stołowego będą mogli podnieść swoją sprawność fizyczną, racjonalnie wykorzystywać czas wolny jak również pomoże im w wyrabianiu trwałych zainteresowań i nawyków sportowych, wykształceniu poczucia koleżeństwa i współodpowiedzialności w zespole, zapoznaniu dzieci na przykładzie realizowanego programu z dobrymi wzorcami aktywnego spędzania wolnego czasu. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 28 września 2015 r. do godziny 14.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres sport@lublin.eu

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Lokalnym Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie,

Urząd Miasta Lublin Wydział Sportu i Turystyki, ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, tel. 81 466 38 00, sport@lublin.eu