W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin

06.09.201714:35

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne, zasiłek szkolny. Stypendium szkolne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943-j.t. ze zmianami) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2014.2572).

 1. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na:
  • wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,
  • wniosek dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

- stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

- w przypadku utraty dochodów stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 1. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U.2016.930-j.t. ze zmianami), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego.
 1. Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie
  do 15 września 2017 r.:
 • w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,
 • w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.
 1. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 wynosić będzie:

 

 

Okoliczności występujące w rodzinie (wymienione w pkt. 3)

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę

do 150 zł

od 150,01 zł - 300 zł

od 300,01 zł - 514 zł

1 okoliczność

236 zł

180 zł

106 zł

2-4 okoliczności

242 zł

186 zł

112 zł

powyżej 4 okoliczności

248 zł

193 zł

118 zł

 

Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o wysokość zasiłku rodzinnego. W związku ze zmianą jego wysokości od 1 listopada 2017 r. zmianie ulegnie również wysokość przyznanego stypendium szkolnego i wynosić będzie:

Okoliczności występujące w rodzinie (wymienione w pkt. 3)

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę

do 150 zł

od 150,01 zł - 300 zł

od 300,01 zł - 514 zł

1 okoliczność

247 zł

189 zł

111 zł

2-4 okoliczności

254 zł

195 zł

117 zł

powyżej 4 okoliczności

260 zł

202 zł

124 zł

 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonamentu internetowego (okres wrzesień-czerwiec), plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły – uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie pieniężnej, jeżeli organ uzna,    że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, jest niemożliwe.

 1. Jeżeli stypendium szkolne przyznane zostało w formie  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub/i pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku winny być złożone w terminach:
 • do dnia 10 grudnia 2017 r. - za stypendium szkolne przyznane na okres wrzesień – grudzień 2017 r.,
 • do dnia 20 czerwca 2018 r. – za stypendium szkolne przyznane na okres styczeń – czerwiec 2018 r.,

- w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,

- w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.

 

Zasiłek szkolny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz.U.2016.1943-j.t. ze zmianami) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie

Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia).

 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na:
  • wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,
  • wniosek dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

- stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

- w przypadku utraty dochodów stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony;

- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

 1. Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego:
 • w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,
 • w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.
 1. Wysokość zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 wynosić będzie:
 • 620 zł (od 01.11.2017 r. – 650 zł) w przypadku śmierci jednego z rodziców,
 • 496 zł (od 01.11.2017 r. – 520 zł) w przypadku śmierci członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących,
 • 372 zł (od 01.11.2017 r. – 390 zł) w przypadku pozostałych zdarzeń losowych.

 

Na stronie internetowej http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=50135 zamieszczone są informacje o powyższej pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wzory oświadczeń i wniosków wymaganych do złożenia przy ubieganiu się o przyznanie pomocy materialnej.