W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Ogłoszenia

Wyniki ogłoszonego w dniu 21 marca 2020 r. otwartego konkursu na realizację w 2020 r. zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin informuje, że rozstrzygnięty został ogłoszony w dniu 3 marca 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r. obejmującego prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

W otwartym konkursie ofert na realizację wyżej wymienionego zadania wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „con amore” z siedzibą w Lublinie przy ul. Róży Wiatrów 9,

2. Fundację Instytut Białowieski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Rumiankowej 14/4.

W dniu 24 marca 2020 r. komisja konkursowa dokonała oceny formalnej wyżej wymienionych ofert, w wyniku której:

1. oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „con amore” uzyskała pozytywną ocenę formalną,

2. oferta Fundacji Instytut Białowieski uzyskała negatywną ocenę formalną, w związku z czym nie została poddana ocenie merytorycznej.

Następnie w dniu 24 marca 2020 r. komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „con amore”, w wyniku której oferta uzyskała łącznie 83 punkty, w związku z czym otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację dofinansowania realizacji zadania.

W dniu 24 marca 2020 r. Prezydent Miasta Lublin dokonał ostatecznego wyboru oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „con amore” z siedzibą w Lublinie przy ul. Róży wiatrów 9, któremu przyznana została dotacja na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Decyzja związana z zawarciem umowy, w tym dot. terminu realizacji zadania, podjęta zostanie po zakończeniu stanu epidemii.

Komunikat

W związku z zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa Prezydent Miasta Lublin odwołuje konkursy ofert na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 rok ogłoszonych w dniach:

  • 3 marca 2020 r. na realizację zadań:
  1. Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
  2. Realizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików.
  3. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz terapii indywidualnej i grupowej dla ofiar przemocy w rodzinie.
  • 6 marca 2020 r. na realizację zadań:
  1. Realizacja działań wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu.
  2. Wspieranie działalności środowisk abstynenckich poprzez organizację wyjazdów trzeźwościowych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
  3. Wspieranie działalności środowisk abstynenckich poprzez organizację imprez trzeźwościowych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
  • 9 marca 2020 r. na realizację zadania:
  1. Wspieranie realizacji działań promujących zdrowy styl życia oraz abstynencję.